Ce este Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP)

de

Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) este o platformă online unde achizitorii își fac publice cererile de cumpărare mărfuri sau servicii, iar ofertanții în urma acestor anunțuri, pot participa cu oferte. Concret sunt 2 tipuri de participanți: cumpărătorii și ofertanții. Regulile care guvernează desfășurarea întregului proces sunt reglementate de OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Orice societate își poate face un cont pe SEAP , la adresa www.e-licitatie.ro , urmând câțiva pași, iar după aprobarea obținută de la Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR) utilizatorul poate folosi platforma în calitate de achizitor sau în calitate de ofertant. Există mai multe proceduri de atribuire a contractelor, respectiv: – Cereri de ofertă – Cumpărări directe – Licitații electronice Achizitorii publică în anunțurile lor caietul de sarcini și fișa de date care conțin cerințele și documentația necesare pentru ca ofertanții să poată depune oferte conform solicitărilor tehnice și de calitate. În cazul procedurii de achiziție publică prin cerere de ofertă , în invitația de participare sunt comunicate toate cerințele și documentele de calificare necesare pentru ca ofertantul să poată participa cu ofertă la procedură. Oferta care va fi declarată câștigatoare trebuie să fie cea mai bună din punct de vedere tehnico-economic. În cazul procedurii prin cumpărare directă, ofertantul trebuie să introducă în catalogul electronic produsele pe care le comercializează, completând datele tehnice, prețul, codul CPV, iar achizitorul va iniția procedura de cumpărare directă, fără a mai fi necesare acte suplimentare sau alte documentații din partea ofertantului. În cazul licitațiilor electronice, ofertantul poate trimite documentațiile solicitate, scanate, încărcându-le pe platformă și fiind trimise online. Ofertele transmise online sunt evaluate de comisia desemnată în acest sens din cadrul societății achizitoare și în urma acestei evaluări este desemnată oferta câștigatoare. Termenul legal de evaluare a ofertelor primite este de obicei 30 de zile, timp în care societatea achizitoare poate solicita ofertanților documente suplimentare și clarificări, în vederea evaluării cât mai corecte a ofertelor primite. Atunci cand un ofertant este nemulțumit de modul de evaluare a ofertei sale, sau consideră că oferta i-a fost respinsă pe motive nefondate, poate face contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Acest organism competent pentru calea de atac menționată, poate soluționa cererile primite, urmând ca apoi autoritatea contractantă să încheie contractul cu ofertantul declarat câștigător și să efectueze achiziția.