Indemnizația de șomaj în anul 2014

de

În acest articol vom stabili modul de calcul al indemnizației de șomaj, actele necesare, perioada de acordare, precum obligațiile șomerilor.

Modul de calcul al indemnizației:

Cuantumul indemnizației   de şomaj se acordă în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:
75% din valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
– suma prevãzutã mai sus la care se adaugã o sumã calculatã prin aplicarea asupra mediei salariului de bazã lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, menţionate mai sus, sunt:
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.

Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj.

Pentru anul 2014 indicatorul social de referință are valoarea de 500 lei.
Voi da un exemplu de calcul pentru a fi mai clar tuturor:
Ne vom imagina o situație cu 7 ani de cotizare și cu un salariu brut de 850 lei/lună în ultimele 12 luni.

(75% x 500 lei)+[ (850lei x 12 luni)/12] x 5% = 375+42.5 = 417.50 lei

Actele necesare pentru înregistrarea la Agenția de Șomaj:

a. Actul de identitate, în original și copie;
b. Actele de studii și de calificare, în original și copie;
c. Adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale;
d. Actele eliberate de organele financiar teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare;
e. Carnetul de muncă, în original și copie (dacă aveți);
f. Adeverință de vechime pentru perioada lucrată, eliberată de angajator;
g. Adeverință tip (Anexa 26) pentru șomaj, eliberată de angajator;
h. Decizia de încetare a contractului individual de muncă (original și copie), emisă de angajator.

Notă: Actele se depun în 10  zile  de la încetarea contractului de muncă.

Perioada de acordare a indemnizației

Conform articolului 39 alineatul(1) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,se
stabilesc perioadele de acordare a indemnizaţiei de şomaj în felul următor:

• 6 luni – pentru un stagiu de cotizare de cel puţin un an;

• 9 luni – pentru un stagiu de cotizare de cel puţin cinci ani;

• 12 luni – pentru un stagiu de cotizare mai mare de zece ani.

Obligațiile beneficiarilor de indemnizație de șomaj

Conform art. 41 alin. 1 din Legea nr.76/2002 , șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj au următoarele obligații :

•    să se prezinte în fiecare lună la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă (la care sunt înregistraţi) pentru a fi ajutaţi să-şi găsească un loc de muncă;

• să comunice (în termen de trei zile) agenţiei orice fel de modificare a condiţiilor care au condus la primirea indemnizaţiei;

• să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţie;

• să-şi caute în mod activ un loc de muncă;

• să înştiinţeze (în scris) agenţia referitor la perioadele în care se află în incapacitate de muncă. Totodată, trebuie trimise şi numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta (în 24 de ore de la data acordării concediului medical).