Organizarea contabilității SSIF-urilor

de

Modul de organizare a contabilităţii Societăţilor de Servicii de Investiţii Financiare este reglementat de Ordinul 75/2005 împreună cu Legea Contabilităţii nr. 82/1991, în conformitate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, acestea conţinând norme referitoare la situaţiile financiare anuale, la principiile contabile şi regulile de evaluare, la modul de auditare a societăţilor etc.

Factorii externi care influenţează organizarea contabilităţii la SSIF-uri, conţinutul situaţiilor financiare, stabilirea politicilor contabile, se referă la derularea unor operaţiuni transfrontaliere şi în special la reglementările impuse de CNVM.

Organizarea contabilităţii este influenţată de mai mulţi factori cu caracter intern ce decurg din structura organizatorică şi funcţională:

– categoria de operaţiuni derulate

– piaţa pe care activează societatea de servicii de investiţii financiare

– dispunerea în teritoriu

În ceea ce priveşte contabilitatea SSIF-urilor, reglementările prevăd ţinerea ei în limba română şi în moneda naţională, spre deosebire de operaţiunile efectuate în valută care se pot înregistra atât în lei cât şi în valută. De asemenea, acestea sunt obligate să conducă contabilitatea în partidă dublă, să întocmească situaţii financiare anuale pe care le raportează Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, să dezvolte în analitic conturile sintetice din contul general pentru a se plia pe specificul de activitate şi să conducă operaţiunile în valută şi devize la cursul comunicat de Banca Naţională a României. Din acest punct de vedere, organizarea contabilităţii vizează prezentarea unor elemente cu conţinut specific ce se regăsesc în planul de conturi utilizat pentru reflectarea operaţiunilor care aduc modificări la nivelul activelor deţinute, al datoriilor angajate cu operatorii pietei de capital şi la nivelul veniturilor şi cheltuielilor generate de operaţiunile derulate.

Situaţiile financiare întocmite anual au scopul de a oferi o imagine fidelă asupra patrimoniului şi activităţii societăţii, sunt însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii entităţii pentru veridicitatea datelor din aceste situaţii şi cuprind bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie şi nu în ultimul rând, notele explicative.

În conducerea contabilităţii, SSIF-urile trebuie să respecte o serie de principii contabile şi să se supună anumitor reguli de evaluare. Aceste principii se referă la continuitatea activităţii, la permanenţa metodelor de la un exerciţiu financiar la altul, la prudenţa necesară în efectuarea evaluării, la intangibilitatea bilanţurilor de închidere, la independenţa exerciţiului etc. De asemenea, conducerea societăţii trebuie să elaboreze şi să stabilească principii, convenţii, reguli şi practici reunite sub forma unor politici contabile specifice operaţiunilor pe care le întreprinde şi activităţii derulate. Aceste politici au rolul de a asigura furnizarea de informaţii vitale pentru fundamentarea deciziilor, elaborarea strategiilor viitoare, pentru reprezentarea fidelă a situaţiei entităţii.

Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de un raport consolidat al administratorilor şi supuse aprobării Adunării generale a asociaţilor. Acestea, împreună cu raportul de audit sau raportul de verificare se publică conform legislaţiei în vigoare şi sunt transmise Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pentru raportare. De asemenea, împreună cu situaţiile financiare anuale trebuie publicată şi propunerea de distribuire a profitului sau politica de acoperire a pierderii, acestea fiind prezentate în notele explicative. Raportul administratorilor este elaborat pentru fiecare exerciţiu financiar de către Consiliul de Administraţie şi trebuie să cuprindă o prezentare fidelă a poziţiei financiare a societăţii, a performanţelor financiare şi a dezvoltării activităţii, precum şi aspecte referitoare la riscurile la care este expusă, sub forma unei analize echilibrate bazată pe calculul unor indicatori financiari sau nefinanciari-cheie de performanţă.

SSIF-urile trebuie să raporteze CNVM toate informaţiile referitoare la monitorizarea riscurilor, pe hârtie şi pe suport magnetic şi trebuie să prezinte obiectivele şi politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia.

Pe lângă informarea şi raportarea obligatorie adresată CNVM, situaţiile financiare anuale întocmite de către SSIF-uri se depun la Oficiul Registrului Comerţului şi se fac publice în scopul asigurării informării, prin intermediul notelor explicative şi al politicilor contabile, tuturor persoanelor interesate, în special investitorilor care doresc să angajeze serviciile prestate de societăţile de servicii de investiţii financiare pentru plasarea fondurilor lor pe piaţa de capital.